проф. д.ик.н. Анна Недялкова

От името на Академичното ръководство и лично от мое име Ви изказвам гореща признателност за Вашия всеотдаен труд, модерна концепция и личен принос за изграждането на новия университетски храм на знанието – Дигиталния библиотечно-образователен комплекс.